Nabanya,

100:1 Sawara Ni Hankali

Din dina a niya nye niya vienyelinga i.

Kanbonsi Naha

Tsir kor mmpam

Naha maa ni zuliya yetoga nye kanbonsi.

<< Din Gari | Din Paya >>