kasahorow Dagbani: nda buku i mini soĊ‹sim kasahorow.