Dagbani kasahorow: nda buku i mini soĊ‹sim kasahorow.