Dagbani kasahorow: Cmd(Tu(Act:Buy)) Det:A_Nom:Book.

  1. Transport in Dagbani: Dagbani-English Workbook
  2. Dagara Children’s Dictionary: Illustrated Dagara-English and English-Dagara