Nyamfowa 2:7

karimbu

Nyamfowa 2:7

Dabiem ni Yagli maa nye waasimani. #Yagli #dabiem #waasimani

Nyamfowa 3:11

karimbu

Nyamfowa 3:11

Puuni yomyom a work. #puuni #yomyom #a #work

Nyamfowa 3:10

karimbu

Nyamfowa 3:10

Bi yeli: ninvug so ninbu toon Tibo. Mm, a ninbu toon Tibo. #bi #yeli #ninvug so #ninbu #toon Tib

Nyamfowa 3:11

karimbu

Nyamfowa 3:11

Wuni yuri ka ŋarigu kani. #wuni #yuri #ka ŋarigu kani